தமிழ்நாட்டின்  சிறந்த 5 சோலார் நிறுவனங்கள்

19.05.21 05:46 AM By bless

BEST 5 INDIAN BRAND AND FOREIGN BRAND SOLAR PANEL


 TOP 5 SELLING BRANDS IN TAMILNADU (POLY & MONO)

  1) விக்ரம் சோலார் (VIKRAM SOLAR)
 2) வாரி(WAAREE)     
 3) லூம் சோலார் (LOOMSOLAR)
           4) லுமினஸ் (LUMINOUS)          

5) UTL SOLAR


FOREIGN  BRANDS 2021

1) AXITEC      2) CANADIAN SOLAR   3) SUNPOWER